Структура


ЛЕГЕНДА:
РЗИ – Регионална здравна инспекция
АПФСО – Административно-правно, финансово и стопанско обслужване
ОЗ – Обществено здраве
ДЗК –Държавен здравен контол
ПБПЗ – Профилактика на болестите и промоция на здравето
МИ – Медицински изследвания
МД – Медицински дейности
НЗБ – Надзор на заразните болести
ПЕК – Противоепидемичен контрол
ЛИ – Лабораторни изследвания