Покана за Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сес три, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ. бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Избор на мандатна комисия;
  2. Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  3. Приемане на Кодекс за професионална етика;
  4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник- фармацевтите;
  5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник- фармацевтите;
  6. Избор на Комисия но професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  8. Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч.

За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.