Годишни доклади

Годишни доклади

Годишни доклади за здравно-демографско състояние
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Благоевград за 2019 г.
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Благоевград за 2020 г.
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Благоевград за 2021 г.
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Благоевград за 2022 г.
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Благоевград за 2023 г.


Годишни доклади за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в Благоевградска област
Доклад за качеството на атмосферния въздух и оценка на здравния риск за населението в област Благоевград за 2019 г.
Доклад за качеството на атмосферния въздух и оценка на здравния риск за населението в област Благоевград за 2020 г.
Доклад за качеството на атмосферния въздух и оценка на здравния риск за населението в област Благоевград за 2021 г.
Доклад за качеството на атмосферния въздух и оценка на здравния риск за населението в област Благоевград за 2022 г.
Доклад за качеството на атмосферния въздух и оценка на здравния риск за населението в област Благоевград за 2023 г.


Годишни доклади за анализ на дейността на РЗИ-Благоевград на излъчващи обекти създаващи електромагнитни полета
Годишен доклад на РЗИ – Благоевград за 2019 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения.
Годишен доклад на РЗИ – Благоевград за 2020 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения.
Приложение 1
Приложение 2

Годишен доклад на РЗИ – Благоевград за 2021 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения.
Приложение 1
Приложение 2
Годишен доклад на РЗИ – Благоевград за 2022 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения.
Приложение 1
Приложение 2
Годишен доклад на РЗИ – Благоевград за 2023 г. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите електромагнитни лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения.
Приложение 1
Приложение 2


Годишни доклади за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Благоевградска област
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2018 г.
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2019 г.
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2020 г.
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2021 г.
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2022 г.
Обобщен годишен доклад за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели в мониторираната от РЗИ – Благоевград административна област за 2023 г.


Годишни доклади за оценка на шумовото натоварване в наблюдаваните населени места
Оценка на шумовото натоварване в урбанизираните територии на област Благоевград за 2019 г.
Оценка на шумовото натоварване в урбанизираните територии на област Благоевград за 2020 г.
Оценка на шумовото натоварване в урбанизираните територии на област Благоевград за 2021 г.
Оценка на шумовото натоварване в урбанизираните територии на област Благоевград за 2022 г.
Оценка на шумовото натоварване в урбанизираните територии на област Благоевград за 2023 г.
Карти за контрол за уличен шум за 2023 г.