Административно обслужване

Уведомяваме Ви, че с ПМС N88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите по ЗЛЗ и ЗТОТК е:

BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 – транзитна сметка.
Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД – 2020

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Харта на клиента – 2020, 2019

АНКЕТА за оценяване на качеството на услугите предоставяни от РЗИ-Благоевград

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  ЧЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!