Административно обслужване

Уведомяваме Ви, че с ПМС N88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите по ЗЛЗ и ЗТОТК е:

BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 – транзитна сметка.
Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Харта на клиента

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  ЧЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!