Административни услуги

Административни услуги

1.(2)Поцедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информацияЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

2. (258)Процедура на заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

3. (259)Процедура за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен планЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на становище за ПУП

4. (268)-Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъченияуслугата не се предоставя от РЗИ Благоевград

5. (341)-Процедура за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – срок веднага. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

6. (466)-Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води – срок до 3 месеца.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в Регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

7. (467)-Издаване на международен сертификат за имунизацииуслугата не се предоставя от РЗИ Благоевград

8. (477)-Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ – срок 7 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр от документ

9. (558)-Процедура за издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизацииуслугата не се предоставя от РЗИ Благоевград

10. (685)-Процедура по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – срок 10 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

11. (686)-Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на корабуслугата не се предоставя от РЗИ Благоевград

12. (882)-Процедура за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe – срок 7 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

13. (883)-Процедура по издаване на становище за класифициране на отпадъци – срок 14 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на становище за класифициране на отпадъци

14. (961)-Процедура по издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ – 14 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

15. (1088)-Процедура по заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – срок 15 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

16. (1089)-Процедура за издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната – срок 2 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната

17. (1102)-Процедура за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра – срок 2 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за заверка и регистрация на лична здравна книжка

18. (1336)-Процедура по прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – срок 7 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – по искане на лицето
Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – при смърт на лицето или поставяне под запрещение

19. (1338)-Процедура за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация – срок 14 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

20. (1349)-Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия – срок 14 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за регистрация на дрогерия
Заявление за прекратяване на регистрация на дрогерия
Декларация за дрогерия

21. (1350)-Процедура за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици – срок 15 дни.ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмичните разписания на ученици

22. (1552)-Процедура за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение – срок 44 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

23. (1553)-Процедура за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораб – срок 5 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие

24. (1573)-Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека – срок 14 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

25. (1660)-Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки – срок 27 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал. 1 от ЗЛЗ
Заявление за промяна в издаденото разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал.1 от ЗЛЗ

26. (1793)-Процедура по издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – срок 15 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за настъпила промяна във вписаните данни за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

27. (1795)-Процедура по издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина – срок 14 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

28. (1796)-Процедура за издаване на свидетелство за имунизационно състояние – срок 7 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние

29. (1870)-Процедура за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект – срок 14 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект

30. (2133)-Процедура за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) – 14 дни. ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

31. (2134)-Процедура по издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) – 14 дни. ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

32. (2155)-Процедура за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за болнична помощ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – срок 1 ден
Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за болнична помощ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
ПППротокол за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за болнична помощ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

33. (2241)-Процедура за издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти – срок 14 дни. ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

34. (2961)-Процедура за издаване на хигиенно заключение за проектна документация – срок 14 дни – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на хигиенно заключение за проектна документация

35. (3041)-Процедура по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите – 13 дни. – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Списъци на електронен и хартиен носител по образец №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 с декларативен характер – формата е задължителна за попълване от всички подаващи заявление за регистрация или пререгистрация на ЛЗИМП
Декларация при промяна

36. (3047)Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум – срок 10 дни – ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум
Декларация за Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум