Административни услуги

Административни услуги, бланки и образци

1. (961) Процедура по издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ – срок  – 14 дни.

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ

2. (3041) Процедура по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите – 13 дни
2.1. Процедура по издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
2.2. Процедура по издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Декларация при промяна

3. (465) Процедура по заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите – срок 10 дни.

Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

4. (1793) Процедура по издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – срок 15 дни.

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление за настъпила промяна във вписаните данни за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

5. (1088) Процедура по заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – срок 15 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. (685) Процедура по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – срок 10 дни.

Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

7. (1336) Процедура по прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – срок 7 дни.

Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – по искане на лицето

Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина – при смърт на лицето или поставяне под запрещение

8. (881) Процедура по изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – срок 10 дни.

Заявление за извършване на проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

9. Процедура за предоставяне на специални рецептурни бланки на лекари/лекари по дентална медицина – срок веднага.

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки

Приемно-предавателен протокол за специални рецептурни бланки – лекари

10. (341) Процедура за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – срок веднага.

Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

11. (1552) Процедура за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение – срок 7 дни.

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

12. (882) Процедура за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe – срок 7 дни.

Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

13. (1660) Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки – срок 27 дни.

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал. 1 от ЗЛЗ

Заявление за промяна в издаденото разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал.1 от ЗЛЗ

14. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

15. (466) Процедура за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води – срок до 3 месеца.

Заявление за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в Регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в Регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

16. (258) Процедура по заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – срок 14 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

17. (1795) Процедура по издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина – срок 14 дни.

18. (883) Процедура по издаване на становище за класифициране на отпадъци – срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за класифициране на отпадъци

19. (259) Процедура за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план – срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за ПУП

20. (1870) Процедура за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект – срок 14 дни.

Заявление за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект

21. (1338) Процедура за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация – срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за държавно приемателна комисия

22. (467) Издаване на международен сертификат за имунизации

23. (1796) Процедура за издаване на свидетелство за имунизационно състояние – срок 7 дни.

24. (558) Процедура за издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД

25. (1553) Процедура за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораб – срок 5 дни.

Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие

26. (1089) Процедура за издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни останки/урна извън страната – срок 2 дни.

Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната

27. (1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека – срок 14 дни.

28. (1349) Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия – срок 14 дни.

Заявление за регистрация на дрогерия

Заявление за прекратяване на регистрация на дрогерия

Декларация за дрогерия

29. (268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

30. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

31. (2241) Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продуктисрок 14 дни.

32. (477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документсрок 7 дни.

Заявление за издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр от документ

33. (1350) Процедура за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици – срок 15 дни.

Заявление за здравна оценка на седмичните учебни разписания

34. (1102) Процедура за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра – срок 2 дни.

Заявление за издаване на здравна книжка

35. (3047) Процедура по издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

Заявление за издаване на становище

Декларация


ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

Заявление образец за издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2

Заявление образец за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица – УП 3

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“

Бланки за работа и отчитане на имунизации на ОПЛ

Бланка за Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика по което ще се извършва отчитането за 4 – то трим.  на 2014 и 2 – ро полугодие 2014г. /промяната е заради отделното отчитане на приложения тетраксим на децата родени след 1-ви юни 2014г./

Работен лист за класификация на отпадъци

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на децата

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на учениците

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момчета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момчета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момичета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момичета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – мъже от 7 до 18 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – жени от 7 до 18 години

Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:

* Заявка за контрол

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

(1179) Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД и диализните цевнтрове

Заявление за издаване на актуален препис на Удостоверението за регистрация по чл.40 от Закона за лечебните заведения

Процедура за извършване на административна услуга „Приемане на молби за освидетелствуване от ТЕЛК“

Медицинско направление за ТЕЛК

Заявление за заверка до РКМЕ

Съобщение за регистъра на болни с диабет

Карта за суицидно действие

Съобщение за суицидно действие

Уведомително писмо при смърт