Бланки и образци на документи

Бланки и образци на документи

ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услугаЗаявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“

Бланки за работа и отчитане на имунизации на ОПЛБланка за Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика по което ще се извършва отчитането за 4 – то трим.  на 2014 и 2 – ро полугодие 2014г. /промяната е заради отделното отчитане на приложения тетраксим на децата родени след 1-ви юни 2014г./ Работен лист за класификация на отпадъци

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на децата

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на учениците

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момчета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момчета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момичета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – момичета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – мъже от 7 до 18 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса – жени от 7 до 18 години

Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:
* Заявка за контрол

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

(881) Заявление за извършване на проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продуктисрок 17 дни

(465) Процедура по заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите – срок 10 дни.
Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

(1179) Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД и диализните цевнтрове

Заявление за издаване на актуален препис на Удостоверението за регистрация по чл.40 от Закона за лечебните заведения

Процедура за приемане на документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК
Заявление-декларация по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ
Заявление за заверка на ЕР от ТЕЛК

Искане за отстраняване на лекар от ТЕЛК

Медицинско направление за ТЕЛК
Заявление за заверка до РКМЕ
Съобщение за регистъра на болни с диабет
Карта за суицидно действие
Съобщение за суицидно действие
Уведомително писмо при смърт