Политики

Достъп до обществена информация

ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация в РЗИ -Благоевград

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ 2, тел за контакти: 073/83 28 26;
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzibl@rzibl.org; чрез платформата за достъп до обществена информация; чрез факс 073/58-20-50
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Благоевград за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  4.1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър
  4.2. устна справка;
  4.3. копия на материален носител;
  4.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  4.5. публикуване на информацията на платформата за достъп до обществена информация.
 5. Преглед на документите се извършва в Инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в Центъра за административно обслужване на РЗИ-Благоевград с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ – Благоевград или по банкова сметка:
  Банка:  Общинска банка АД
  SWIFT BIC код: SOMBBGSF
  IBAN:  BG62SOMB91303150877401
 6. Срок за получаване на информацията::
  Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

Образци на документи:
– Заявление за достъп до обществена информация
– Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
– Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
– Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.


Финансови отчети на РЗИ Благоевград:
Кратък финансов отчет за 2023
Кратък финансов отчет за 2022
Кратък финансов отчет за 2021


Отчети по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите в РЗИ-Благоевград заявления за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2020

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2019

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна – 2020

Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от РЗИ-Благоевград

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина