Политики

Достъп до обществена информация

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация в РЗИ -Благоевград

 1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в деловодството на РЗИ – Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ 2
 2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzibl@rzibl.org
 3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Благоевград за предоставяне на достъп до обществена информация.
 4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
  4.1. преглед на информацията – оригинал или копие
  4.2. устна справка на телефон: 073/83 28 26
  4.3. копия на хартиен носител;
  4.4. копия на технически носител;
  4.5. по електронна поща.
 5. Преглед на документите се извършва в инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ – Благоевград или по банкова сметка:
  Банка:  Общинска банка АД
  SWIFT BIC код: SOMBBGSF
  IBAN:  BG62SOMB91303150877401
 6. Срок за получаване на информацията::
  Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

Образци на документи:
– Заявление за достъп до обществена информация
– Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Във връзка с получената информация от проучването на мнението на клиентите, ръководството на РЗИ предприе своевременни и адекватни мерки за подобряване качеството на предлаганите административни услуги: ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана нагледна информация; осигурено е непрекъснато обслужване на гражданите на каса и деловодство; осигурен подход до сградата за хора с увреждания.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЗИ-БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019 ГОД.


Отчети по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите в РЗИ-Благоевград заявления за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2020

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ-Благоевград и форматите, в които е достъпна – 2019

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна – 2020

Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от РЗИ-Благоевград

Списък на категориите информация в РЗИ-Благоевград, подлежащи на класификация като служебна тайна

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (ДВ бр. 98 от 13 декември 2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Вашият коментар