КонкурсиНовини

Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността “Старши експерт“ в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания” при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 1 позиция.

 2.  Изисквания:

     2.1. Минимални изисквания:

         – Образование –Висше;

         – Специалност – „Микробиология“

         – Образователно – квалификационна степен –  Бакалавър

         – Минимален ранг –  V младши;

         – Професионален опит –  1 година

    2.2. При равни други условия, за предимство ще се счита:

         – Специалност  – „Санитарна микробиология“       

         –  Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;

         – Владеене на чужд език;

3. Начин за  провеждане на конкурса: Практически изпит и интервю.

     Практическият изпит ще включва Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели; Анализ на вода, козметика, храни, санитарно – хигиенни материали и микробиологично заснемане на работни повърхности.

   По време на интервюто ще бъдат задавани въпроси по Закон за здравето, Закон за държавния служител и Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

     4.1. Заявление  за участие в конкурс по образец – Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

     4.2.Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

     4.3 Документ за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

     4.4 Автобиография;

     4.5 Свидетелство за съдимост /оригинал/;

     4.6 Копие от официален документ, удостоверяващ  придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/;

     4.7 Копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на чужд език /ако притежават такъв/.

   4.8 Копие от официален документ, удостоверяващ професионалния опит.

5. Документите за конкурса следва да бъдат представени в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на обявата в  Деловодството на РЗИ – Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Братя Миладинови” № 2 лично от кандидатите  или  от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РЗИ-Благоевград и в регистъра на административните структури.

   Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на разположение на всеки кандидат.

Кратко описание за длъжността, съгласно длъжностната характеристика. Ръководи и организира лабораторно-диагностичната дейност на храни, води,отривки, козметични средства и битови химични препарати с цел защита здравето и живота на хората.Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност, чрез спазване и поддържане на изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. Отчита резултатите от изследванията и изготвя документите от извършените анализи.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – от 600 лв. до 1700 лв.

Вашият коментар