АктуалноНовини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ЛИЦА С ИЗДАДЕНИ СРОЧНИ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ

Уведомяваме Ви, че лицата подлежащи на преосвидетелстване от ТЕЛК е необходимо да подадат заявление – декларация по образец, лично, чрез законен представител или чрез упълномощено от тях лице, най-малко до 3 /три/ месеца преди изтичането на срока, определен в постановените им експертни решения.

Заедно със заявлението–декларация (Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ – налично на сайта) е необходимо да представите в РКМЕ при РЗИ – Благоевград и следните документи:

1.   Медицинско направление за ТЕЛК, издадено от личен/лекуващ лекар – Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ, издадено в електронен вид или протокол на ЛКК,

2.   Епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното експертно решение на ТЕЛК.

3.   Медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им пред ТЕЛК.

4.   В случай, че работите, е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.

Заявление-декларация, заедно с описаните по-горе документи може да подадете по един от следните начини:

1.   На място в РКМЕ при РЗИ – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2;

2.   Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2 за РКМЕ при РЗИ – Благоевград;

3.   По електронен път на email: rzibl@rzibl.org, подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Подаденото заявление-декларация, заедно с представените медицински документи, ще бъдат изпратени в ТЕЛК.

ТЕЛК  уведомява с писмо, лицата подлежащи на преосвидетелстване дали ще се произнесе само по представената медицинска документация и за датата, на която ще се произнесе.

В случай, че е необходимо представяне на допълнителни документи, ТЕЛК уведомява лицата подлежащи на преосвидетелстване писмено.

Работно време на РКМЕ към РЗИ-Благоевград: от 8.30 ч. до 17.00 ч. (без прекъсване) в делнични дни.

За повече информация тел.: 073 / 888 705, 0882 / 669 323, 0883 / 202 269