Информация, във връзка с пробонабрана проба питейна вода на 30.01.2023 г. от с. Зелен дол, община Благоевград

На 30.01.2023 г. по систематичен контрол от служител на РЗИ – Благоевград е взета проба вода за питейно – битови цели по показателите включени в група А от водопроводната мрежа, която се стопанисва от „В и К“ ЕООД – Благоевград   на централен водоизточник с. Зелен дол, Община Благоевград– пункт –магазин срещу кметство, за  химичен и микробиологичен анализ. Съгласно Сертификат от контрол   № 0093 / 30.01.2023 г. пробата питейна вода  не съответства по химичен показател остатъчен хлор– 5,02 мг/ л , при стойност на допуск на показателя 0,3 – 0,4 мг/ л., съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.

Във връзка с констатираното несъответствие до „ В и К“ ЕООД – Благоевград е издадено Предписание за провеждане на задължитнелни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – Благоевград № 44/ 30.01.2023 г. с предписани мерки:

Да се предприемат всички необходими мерки от страна на  „В и К“ ЕООД – Благоевград за привеждане на показателя остатъчен хлор на питейната вода в съответствие с изискваниета на чл. 3, ал. 1 и ал.2, т. 1 и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г. Срокът на предписаните мерки  в Предписание № 44/ 30.01.2023 г. е веднага.

На 31.01.2023 г. е извършено пробонабиране на питейна вода по насочен контрол от служители на РЗИ – Благоевград, в присъствието на  служители на „В и К“ ЕООД – Благоевград в с. Зелен дол, община Благоевград – пункт – чешма при водопроводчика по показател остатъчен хлор. Съгласно Сертификат от контрол   № 0094/ 31.01.2023 г., пробата питейна вода  не съответства по химичен показател остатъчен хлор– 2,60 мг/ л , при стойност на допуск на показателя 0,3 – 0,4 мг/ л., съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 6/ 2018 г.

Във връзка с констатираното  нарушение  по отношение качеството на питейната вода по химичен показател остатъчен хлор до „В и К“ ЕООД – Благоевград е изпратена покана за съставяне на АУАН с изх. № 25-47/ 31.01.2023 г. от юридическо лице.

Изпратена е Сигнална записка до Управителя на „В и К“ ЕООД – Благоевград, с копие до Председателя на Асоциация по „В и К“, Областен управител на област Благоевград и Кмета на община Благоевград.