Тръжна документация за провеждане на търг

Тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична държавна собственост – площ от 2,00 кв. м. (два квадратни метра) от партерния етаж на сграда с идентификатор 04279.612.67.1, РЗИ Благоевград – гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2, за поставяне на 1 брой вендинг автомат за топли напитки.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Търгът се провежда на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 13 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и заповед № РД-01-656/07.12.2022 на директора  на Регионална здравна инспекция Благоевград.

2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична държавна собственост – площ от 2,00 кв. м. (два квадратни метра) във фоайето на сграда с идентификатор 04279.612.67.1 находяща се в гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Братя Миладинови“, Административна сграда – Регионална здравна инспекция за поставяне на един брой вендинг автомат за топли напитки.

3. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 30,48 лв.

(тридесет лева и четиресет и осем стотинки)  с ДДС на месец.

Началната тръжна цена е определена от независим лицензиран оценител.

4. СРОК НА ДОГОВОРА – 5 (пет) години от сключване на договора за наем.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ – УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Кандидатът може да представи само едно заявление за участие.
 2. Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции към Наемодателя за направените от тях разходи, включително и при некласиране.
 3. Представяне на заявленията и писмените ценови предложения:

Писмените заявления за участие /всички изисквани документи/ се изготвят в

един екземпляр и се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Заявленията се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:30 ч. до 09.01.2023 г. вкл., в деловодството на Регионална здравна инспекция, с адрес: ул. „Братя Миладинови“ № 2, гр. Благоевград.

Върху плика със заявлението кандидатът посочва четливо, по- възможност напечатано написано  адрес за кореспонденция, факс,електронен адрес. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плик със заявлението за участие. Върху плика кандидатът изписва и следния текст: До Регионална здравна инспекция гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2, името и адреса на фирмата – участник за кореспонденция, телефон или GSM, факс и електронен адрес; пликьт се надписва, както следва: заявление за участие в търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична  държавна собственост – площ от 2,00 кв. м. (шест квадратни метра) във фоайето на сграда с идентификатор  04279.612.67.1 находяща се в гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Братя Миладинови“ № 2, Административна сграда – Регионална здравна инспекция.

При приемане на заявлението за участие върху плика деловодителят отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват в деловодната система, за което на заявителя се издава бележка с вх. №.

Не се приема заявление, представено в незапечатан плик, в прозрачен плик или в такъв с нарушена цялост. Такова заявление незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в деловодната система. Заявления, постъпили след крайния срок, не се приемат в деловодството на РЗИ.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Информация за правното състояние и възможностите на кандидата.

Всички документи и заявлението за участие се подписват от лицето, което представлява кандидата, съгласно удостоверението за актуално състояние на фирмата или в актуалното удостоверение за вписване в търговския регистър. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, а не поотделно, документите се подписват от всички представляващи или се прилага нотариално заверено пълномощно за единия представляващ – копие. Документите могат да бъдат подписани и от трето лице, при прилагане на нотариално заверено пълномощно за целта – оригинал. Върху всеки подпис се полага печатът на фирмата. Всички копия от приложените документи се заверяват с подпис и печат на търговеца/юридическото лице.

2.2. Прилагат се следните документи към заявлението за участие:

 • подписано и подпечатано заявление за участие в търга;
 • подписано и подпечатано ценово предложение;
 • заверени с подпис и печат от кандидата:

а)  идентификационен номер по Закона за ДДС (ако е регистриран по ДДС);

б)  за физически лица – посочване на ЕГН с оглед извършване на служебна справка от оправомощени служители на РЗИ за наличие/липса на съдимост на кандидата;

в)   вносна бележка за внесен депозит за участие;

г)   нотариално заверено пълномощно (оригинал), ако кандидатът е представляван от друго лице;

д)   попълнени декларации/приложения;

е)  декларация за приемане условията на договора и за липса на обстоятелства по параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

3.1. Условия на търга
3.1.1. Оглед на обекта – от публикация на обявата в ежедневник до 09.01.2023 г. включително, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч., само след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на мобилен телефон 0884 849606, лице за контакти Галина Николова.
3.1.2. Внасяне на депозита за участие – по следната банкова сметка на РЗИ Благоевград :

Общинска банка АД

Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401

SWIFT BIC код: SOMBBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането – депозит за участие в търг)

3.1.3. Дата и място на провеждане на търга – 10.01.2023 г. от 14:00 часа в сградата на РЗИ Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2, етаж 2, заседателна зала.

3.2. Отваряне на пликове

Отварят се от 14:00 ч. на 10.01.2023 г. последователно, по реда на тяхното постъпване. Съдържанието им се описва в протокола за процедурата.

Комисията задължително отстранява от участие кандидат, който не е представил изискващ се документ или не отговаря на изискванията на наемодателя по настоящата документация.

3.3. Провеждане на търга

Търгът може да се проведе само в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие и писмено ценово предложение, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.

В деня и часа на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране ценовите предложения, входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложената наемна цена.

Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията.

Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждане на явен търг между тези кандидати. Председателят на комисията уведомява писмено или по факс участниците, предложили еднаква най-висока цена, за деня и часа за провеждането на явния търг. Явният търг се провежда по реда на чл. 47-50 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като наддаването започва от предложената от кандидатите цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена. Резултатите от проведения явен търг, се отразяват в протокола за търга с тайно наддаване. Препис – извлечение от протокола, относно проведения търг, се връчва на спечелилия участник, а при писмено поискване – и на другите заинтересувани участници.

Депозитът не се връща на участника, който е определен за спечелил търга, но откаже да сключи договор за наем.

4. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Директорът на РЗИ Благоевград обявява със заповед класирането и кандидата, класиран на първо място за наемател, не по-късно от седем календарни дни от датата на провеждането на търга. Заповедта за определяне на наемател се обявява на видно място в административната сграда на РЗИ Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2.Копие от заповедта се изпраща на участниците с обратна разписка на посочените от тях адреси. Заповедта се обявява и на интернет страницата на здравната инспекция.

Заповедта на директора може да се обжалва от останалите участници в търга в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването й, по реда на АПК.

В седем дневен срок след влизане в сила на заповедта за определяне на наемател, се сключва договор за наем и наемателят се въвежда във владение на обекта.

В случай, че определеният за наемател откаже да подпише договора за наем, то същият губи правото за връщане на внесения депозит за участие. Заповедта за определяне на наемател се изменя, като за наемател се определя следващия в класирането. При отказ за сключване на наемен договор и от страна на втория в класирането, се насрочва нов търг.

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА, НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ТЪРГ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

Търгът може да се проведе само в случай, че:

А/ поне един кандидат е подал заявление за участие и ценово предложение, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга;

Б/ се явят най-малко трима членове на комисията, в това число председателят, юристът и икономистът в деня определен за провеждане на търга.

Когато в дадения срок няма нито едно подадено заявление за участие в търга, той се обявява за непроведен и директорът на РЗИ Благоевград насрочва нов търг в едномесечен срок.

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга и неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който директора на РЗИ  със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.

 1. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  6.1. Кандидатът представя депозит за участие в процедурата в размер на 15,24 лв. (педнадесет лева и двайсет и четири стотинки).

  6.1.1. Внасяне на депозита за участие – по банков път по сметката на РЗИ Благоевград:

Общинска банка АД

Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401

SWIFT BIC код: SOMBBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането – депозит за участие в търг)

6.1.2. Наемодателят има право да задържи депозита за участие, когато кандидат или участник в процедурата:

А/ подаде жалба срещу заповед за избор на наемател до решаване на спора от съда;

Б/ е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор.

6.1.3. Депозитите за участие на некласираните кандидати или участници в търга се освобождават в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалби срещу заповедта за избор на наемател. В същия срок се освобождават и депозитите на всички кандидати или участници при прекратяване на процедурата.

6.1.4. Депозитите на класираните участници /без този на наемателя/ се освобождават в срок от 3 работни дни след сключване на договора за наем.

Заповед за откриване на процедура по отдаване под наем на част от имот

Приложения

Проект на договор

Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – 2 кв.м находяща се в сградата на РЗИ Благоевград за поставяне на кафе автомат