Новини

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, марка и модел: ВАЗ 2107

Регионална здравна инспекция – Благоевград, със седалище и адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост: Лек автомобил, Марка и модел: ВАЗ 2107, рег. №Е8344АР, с дата на първоначална регистрация: 04.01.2005 г., обем на двигателя: 1451, вид на горивото: бензин, шаси: XTA21070052037475, двигател: 8002666, цвят: бял, изминат пробег: 28 666 км, при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 1500 лв. Участниците в търга не могат да предлагат цена по-ниска от определената начална тръжна цена.
  2. Място, време и начин на оглед на вещта: Административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок от 13.07.2022 г. до 19.07.2022 г. Огледът се извършва в присъствието на представител на РЗИ – Благоевград след предварително уговаряне с Галина Тренчева-Николова – директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Благоевград, телефон за контакти: 0884/849 606.
  3. Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на РЗИ – Благоевград.
  4. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, а именно 150 лв. по следната банкова сметка на РЗИ – Благоевград в Общинска Банка с IBA№ BG62SOMB91303150877401, BIC код: SOMB в срок до 19.07.2022 г.
  5. Офертите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 19.07.2022 г.. в деловодството на Регионална здравна инспекция – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, като всяка оферта се завежда по реда на постъпването ѝ.
  6. Търгът ще се проведе на 20.07.2022 г. от 14:00 часа в административната сграда на Регионална здравна инспекция – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2. Резултатите от търга се обявяват на мястото за обяви в административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2.
  7. Когато няма депозирано заявление за участие или депозираното такова не отговаря на условията на търга, търгът за автомобила не се провежда. В този случай ще бъде проведен повторен търг при прилагане на разпоредбите на чл. 15 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
  8. За справки и информация: Галина Тренчева-Николова – директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Благоевград, телефон: 0884/849 606, както и на електронната страница на РЗИ – Благоевград, на адрес: www.rzibl.org.

ЗАПОВЕД ТЪРГ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА