ДОЗотдел ДЗКотдел ЛИотдел ПБПЗ

Дирекция „Обществено здраве“

Директор на дирекцията
Д-р Мария Станчева

Звена в състава на Дирекцията

Отдел „Държавен здравен контрол“

Отдел „Лабораторни изследвания“

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

 


Функции на дирекцията

1. Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства и указания.

2. Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.

3. Прилагане подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението.

4. Предотвратяване на възможните рискове за здравето на нацията чрез мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.

5. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаването на квалификацията на кадрите от дирекцията за прилагане на нормативната уредба.

6. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол.

РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

Работата на Дирекция ”Обществено здраве” е свързана с решаването и изпълнението на следните регионални приоритети:

1. Провеждане на постоянен и периодичен мониторинг на съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода съгласно Наредба №9 на МЗ – със заострено внимание към община Петрич,община Гърмен ,община Сатовча и община Сандански.

2. Благоевградска област е една от най-големите по територия в страната,с 2 университета и 20000 студенти,респективно с много детски и учебни заведения,голям брой аптеки,развито скотовъдство и земеделие,подходящ за отдих и туризъм, с голям брой хранителни обекти, преминаващ главен път Е-79 през нея и 4 контролно-пропусквателни гранични пункта.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА

  1. Вписване в регистъра на обект с обществено предназначение
  2. Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове
  3. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект
  4. Издаване на становище за държавна приемателна комисия
  5. Издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека
  6. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
  7. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
  8. Издаване на хигиенно заключение за оптика
  9. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение