Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки като определям режим на обучение за учениците от V до XII клас на територията на област Благоевград, за периода 14.02-18.02.2022 г.

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 73 от АПК и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Решение №826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, при етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, както и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор на Република България за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, и отправено предложение с вх. № 11-12/10.02.2022 г. от Началник на РУО – Благоевград