ДОЗотдел ПБПЗ

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

Началник отдел
Бианка Равначка

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област.
Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
За постигането на целите и за опазване на здравето на населението в Област Благоевград, Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” през 2011 г. включва следните

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболеваемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда.

2. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.

3. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

4. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от Дирекция „ПБПЗ”.

5. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.

6. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ – Благоевград, Дирекция „ПБПЗ” с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по профилактика на болестите и промоция на здраве.