ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-627/19.05.2021 г.

На основание чл. 9, т. 1, чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 94, ал. 3 от Закон за лечебните заведения, във връзка със Заповед №РД-01-341/11.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г. и Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г. и в изпълнение на т. 7 от Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо с № 11-00-4/21.05.2021 г. от заместник-министър на здравеопазването