ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-591/13.05.2021 г.

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Раздел I, т. 11 и т.10 от Заповед № РД-01-278/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, и с оглед на представяне в РЗИ – Благоевград документи, удостоверяващи отрицателен резултат от проведено изследване по метода „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от заповедта на министъра на здравеопазването, направени до 24 часа от влизане в Република България, както и на основание т. 8а от Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и представяне в РЗИ – Благоевград документи, удостоверяващи два отрицателни резултата от проведени два броя изследвания по метода „Полимеразна верижна реакция за доказване па COVID-19“, направени в два последователни дни след седмия ден на наложена с предписание на РЗИ – Благоевград изолация в домашни условия на лица по т. 7 от последната посочена заповед