Съобщение за ликвидация на Дом за медико-социални грижи

На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за лечебните заведения уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 15.02.2021 г., съгласно чл. 1 от Постановление №30 на Министерския съвет от 01.02.2021 г., са закрити осем домове за медико-социални грижи за деца, един от които е Домът за медико-социални грижи за деца -Благоевград.
В изпълнение на чл. 2 от № 30 на Министерския съвет от 01.02.2021 г., със Заповед № РД-02-38/05.03.2021 г. Министърът на здравеопазването назначи ликвидационна комисия, която да извърши всички действия по ликвидацията на Дома за медико-социални грижи за деца Благоевград в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
При необходимост може да се обръщате към Анна Темелкова – председател на ликвидационната комисия: тел. 02/9301-288, ел. адрес: atemelkova@mh.government.bg – Министерство на здравеопазването.