ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА МОДУЛ Е-ИМУНИЗАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с множество грешки от потребители в регистър/модул е-Имунизации, и последвалата необходимост от корекции или анулиране на е-документи за поставени дози в модул е-Имунизация като част от националната здравно-информационна система (НЗИС):

Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.