Новини

ЗАПОВЕД РД-01-455 за продажба на първи по време купувач

На основание чл. 10, във връзка с чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 16 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, собственост на Регионална здравна инспекция – Благоевград, утвърдени със Заповед №РД-01-981/27.10.2020 г. и предвид липсата на кандидат-купувачи в две последователни тръжни процедури за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: Волво V40, рег. №Е3277ВС, с дата на първоначална регистрация: 10.04.2002 г., обем на двигателя: 1783, вид на горивото: бензин, шаси: YV1VW14K32F853665, двигател: B4184S22726157, цвят: тъмно син, изминат пробег: 296 629 км, собственост на Регионална здравна инспекция – Благоевград
НАРЕЖДАМ :

 1. Да се продаде на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена следната движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: Волво V40, рег. №Е3277ВС, с дата на първоначална регистрация: 10.04.2002 г., обем на двигателя: 1783, вид на горивото: бензин, шаси: YV1VW14K32F853665, двигател: B4184S22726157, цвят: тъмно син, изминат пробег: 296 629 км, собственост на Регионална здравна инспекция – Благоевград.
 2. Предлаганата от кандидат-купувачите цена за автомобила не може да бъде по-ниска от 587,99 лв. (петстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки), като същата е получена след редуциране на първоначалната тръжна цена съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
 3. Място, време и начин на оглед на вещта: Административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа до 27.04.2021 г. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието на представител на РЗИ – Благоевград. Огледът се извършва след предварително уговаряне с Илко Тодоров – директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Благоевград, телефон за контакти: 0885/524 786.
 4. Заявление за закупуване на вещта може да се подава както от физически лица, така и от юридически лица и еднолични търговци.
 5. Кандидатите, желаещи да закупят вещта по т. 1 следва да подадат писмено заявление в 30-дневен срок от издаване на настоящата заповед. Същото следва да бъде адресирано до Регионална здравна инспекция – Благоевград и да съдържа:
  5.1. пълните данни на физическото лице или юридическото лице/едноличен търговец, а именно:
 • три имена, ЕГН и адрес на купувача, ако е физическо лице;
 • наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, ако е юридическо лице/едноличен търговец.
  5.2. точно обозначаване на вещта, която желаят да закупят;
  5.3. предлаганата цена, която не може да бъде по-ниска от посочената в настоящата заповед в т. 2 цена.

6. Заявление за закупуване на вещта се подава всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в срок от 29.03.2021 г. до 27.04.2021 г. включително, в деловодството на Регионална здравна инспекция – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2 от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга.

7. Вещта по т. 1 да се продаде на първия по време кандидат-купувач, подал писмено заявление за покупка на вещта по цена не по-ниска от посочената в настоящата заповед в т. 2 цена.

8. Подаденото писмено заявление да се регистрира в електронната деловодна система Eventis и да се предаде на Илко Тодоров – директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“, който следва да провери дали заявената цена отговаря на т. 2 от настоящата заповед

9.  Явилият се купувач следва да плати предложената от него цена на вещта в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявлението по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Благоевград в Общинска Банка с IBA№  BG62SOMB91303150877401,  BIC код: SOMB. В случай на неплащане на цената в посочения срок, вещта се счита за непродадена.

10. Вещта да се предаде на купувача в деня на плащането на предложената от него цена и след подписване на договор за покупко-продажба.

11. Копие от заповедта да се постави на мястото за обяви  в административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2 и да се обяви на интернет страницата на РЗИ – Благоевград. 12. С настоящата заповед утвърждавам Заявление за участие (образец) – Приложение 1 и Декларация за извършен оглед (образец) – Приложение 2, които следва да попълнят и подадат кандидат-купувачите.

Заявление за участие – Приложение 1

Декларация за извършен преглед – Приложение 2