АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РД-01-173/18.03.2021 г

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския
съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение
№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен
здравен инспектор