ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална здравна инспекция – Благоевград, със седалище и адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2 обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост: Лек автомобил, Марка и модел: Волво V40, рег. №Е3277ВС, с дата на първоначална регистрация: 10.04.2002 г., обем на двигателя: 1783, вид на горивото: бензин, шаси: YV1VW14K32F853665, двигател: B4184S22726157, цвят: тъмно син, изминат пробег: 296 629 км, при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 979,98 лв. Участниците в търга не могат да предлагат цена по-ниска от определената начална тръжна цена.
  2. Място, време и начин на оглед на вещта: Административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието на представител на РЗИ – Благоевград. Огледът се извършва след предварително уговаряне с Илко Тодоров – директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Благоевград, телефон за контакти: 0885/524 786.
  3. Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на РЗИ – Благоевград.
  4. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, а именно 97,99 лв. по следната банкова сметка на РЗИ – Благоевград в Общинска Банка с IBA№ BG62SOMB91303150877401, BIC код: SOMB в срок до 19.02.2021 г.
  5. Офертите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 19.02.2021 г. в деловодството на Регионална здравна инспекция – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, като всяка оферта се завежда по реда на постъпването ѝ.
  6. Търгът ще се проведе на 22.02.2021 г. от 14:00 часа в административната сграда на Регионална здравна инспекция – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2. Резултатите от търга се обявяват на мястото за обяви в административната сграда на РЗИ – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2.
  7. Когато няма депозирано заявление за участие или депозираното такова не отговаря на условията на търга, търгът за автомобила да не се провежда. В този случай да бъде проведен повторен търг при прилагане на разпоредбите на чл. 15 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
  8. За справки и информация: Илко Тодоров – директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Благоевград, телефон: 0885/524 786, както и на електронната страница на РЗИ – Благоевград, на адрес: www.rzibl.org

ЗАПОВЕД ТЪРГ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ