Информационен бюлетин от 19.12.20 до 21.12.2020 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки

Контрол по спазване на противоепидемичните мерки във връзка със Заповед на Министъра на здравреопазването РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г, извършените проверки на обекти с обществено предназначение на територията на област Благоевград са 95 броя, издадени са 2 броя предписания и са съставени 2 броя актове за установяване на административни нарушения.
Проверките по контрола на горецитираните Заповеди на Министъра на здравеопазването продължават.