Заповед на директора на РЗИ Благоевград – РД-01-1048/13.11.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г., и въведените противоепидемични мерки на територията на страната, във връзка с предложение на Общински кризисен щаб – Сандански, направено по време на проведено заседание и взети решения, отразени в протокол №51/09.11.2020 г., за удължаване на противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Сандански, въведени със заповед № РД-01-1012/05.11.2020 г. на директора на РЗИ – Благоевград, и след съгласуване с Областен оперативен щаб – Благоевград