Заповед на директора на РЗИ – Благоевград

Заповед на основание чл. 10, във връзка с чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 4 и ал. 8, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от АПК, чл. 94, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, т.18 от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение №673 на МС от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 23.08.2020 г., и въведените противоепидемични мерки на територията на страната