П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, на 14.10.2020 г. се проведе среща чрез видеоконферентен разговор, организирана от Областния управител на област Благоевград, в качеството си на председател на Областния оперативен щаб. На срещата присъстваха представители на всички общини от област Благоевград, Директора на РЗИ – Благоевград, Директора на ОДБХ – Благоевград. Обсъдена беше епидемичната обстановка в областта, отчетено беше значителното завишение броя на дневно регистрираните случаи на заболели от COVID-19 лица през последните няколко дни.

На заседанието бяха взети единодушно следните РЕШЕНИЯ:

  1. От утре 15.10.2020 г., да започнат засилени проверки на територията на област Благоевград, в частност на територията на всички общини за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г., Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, с оглед успешното ограничение на разпространението на COVID-19, опазване и подобряване на общественото здраве на жителите в областта, както и предпазване живота на лицата от рисковите групи от възникване на тежки усложнения в следствие на инфекцията.
  2. Ограничаване на всички масови мероприятия на територията на общините с повишена заболеваемост.
    В проверките ще бъдат включени служители от общинските администрации от цялата област, от ОДБХ – Благоевград, РЗИ – Благоевград и МВР – Благоевград.
    При констатиране на нарушения, относно неспазването на противоепидемичните мерки /неспазване на физическа дистанция, редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, неносене на лични предпазни средства и други/ ще се съставят актове за установяване на административни нарушения.
    На електронната страница на РЗИ – Благоевград, ежеседмично ще се публикува отчет на извършената дейност от страна на контролните органи.