Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Писмо до всички заинтересовани, относно обявен конкурс за Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Прекратяване на конкурсна процедура за Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ – 2 позиции

Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при Регионална здравна инспекция – Благоевград – 2 позиции

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в кокурса

СЪОБЩЕНИЕ по чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители