Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета – COVID-19: Временно ограничение на несъществените пътувалия до ЕС от 16.03.2020 г., СОМ(2020) 115, насоки и практически указания на Европейската комисия от 16.03.2020 г. и 30.03.2020 г. във връзка с разпространението на COVID-19, мерките и действията в тази насока, както и предвид препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г.