ДМД

Дирекция „Медицински дейности“

Директор на дирекцията

Д-р Илиана Дукова


Функции на дирекцията
1. Извършване на регистрация, пререгистрация и заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи – срок постоянен.

2. Издаване на удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове – срок постоянен.

3. Уведомява Изпълнителна агенция „Медицински одит“ за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ – срок постоянен.

4. Регистрация, пререгистрация и заличаване на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им, съгласно Закона за здравето – срок постоянен.

5. Издаване на разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина  съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. За условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (ДВ, бр. 54 от 2011 г.) – срок постоянен.

6. Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза – срок постоянен:

6.1. Издаване на Заповеди за състав и за промени в състава на ЛКК;

6.2. Извършване от регионалните съвети към РЗИ на анализ и контрол на дейностите по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК на съответната територия;

6.3. Извършване от регионалните съвети към РЗИ на служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за временна неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ, избрани по случаен признак;

6.4. Провеждане на работни/методични срещи по експертизата на временната неработоспособност с лекуващи лекари и ЛКК;

6.5. Организация по експертизата на трайната неработоспособност и преосвидетелстване:

– проверка и заверявяне на експертни решения;

– приемане и обработка на документи за освидетелстване, преосвидетелстване и служебно преосвидетелстване за ТЕЛК, обработка на МЕД;

– създаване/обработка на МЕД по обжалвани болнични листа;

– изпращане на експертни решения на заитересованите страни;

– архивиране на МЕД.

7. Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

8. Събиране и анализиране на информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществяване на контрол по спазването на Методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването – ежемесечни и тримесечни отчети.

8.1. Извършване проверки на 5 % от случаите в ЛЗБП – всяко тримесечие;

9. Контрол на заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – контрол по лечението с еритропоетин – всеки месец;

10. Контрол по спазване на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти – срок постоянен.

11. Изготвяне на актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата – всяко тримесечие.

12. Участие в изработването и актуализиране на областната здравна карта.

13. Проучване и установяване потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и изготвяне на предложения до министъра на здравеопазването за броя на местата за следдипломно обучение – 2 пъти годишно (м. януари и м. юни).

14. Събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона:

14.1. Събиране, обработване и контрол на отчетите по разделно отчитане на разходите в лечебните заведения за болнична помощ/ЛЗБП/ – всяко тримесечие;

14.2. Събиране и контрол на отчета „досие” на ЛЗБП – всяко тримесечие

14.3. Събиране, обработване и контрол на финансовите отчети на ЛЗБП –ежемесечно.

14.4. Контрол на месечните отчети на ЛЗБП съвместно с РЗОК – ежемесечно и всяко тримесечие.

14.5. Събиране, обработване, контрол и предоставяне в МЗ на справка за натуралните показатели в делигираните от държавата дейности по здравеопазване – на шестмесечие.

15. Събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения.

15.1. Събиране, извършване на контрол и предоставяне на НСИ отчетите за дейността на Детски ясли, Обединени детски заведения и ДМСГД – 1 път годишно;

16.2. Събиране, извършване на контрол и предоставяне за обработка на ТСБ/НСИ/ отчети за легловия фонд и персонала на ЛЗБП, хосписите, ЛЗИБП / ДКЦ,МЦ,МДЦ, СМДЛ,СМТЛ/, ЦСМП, РЗИ и други дейности в здравеопазването към общините/ – 1 път годишно;

16.3. Събиране, извършване на контрол, обработка и предоставяне на НЦЗИ на годишните статистически отчети на:

– ЛЗБП и хосписите;

– ЦСМП по филиали и ЛЗИБП по групировки;

– специализирани кабинети /психиатрични, кожно-венерически и пневмо-фтизиатрични/ към ЛЗИБП;

16.4. Събиране, извършване на контрол и обработка на оперативна статистическа информация – всяко тримесечие;

16.5. Събиране на информация и изготвяне на информационна карта за починалите деца на територията на областта – всеки месец;

16.6. Кодиране и обработване на Съобщенията за смърт за събития на територията на областта – всеки месец;

16.7. Събиране и предоставяне на НЦООЗ на съобщения за суицидно действие – тримесечно.

17. Внедряване и поддържане на единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказване на методична помощ и осъществяване на контрол при прилагането им.

18. Изработване, анализ и оценка на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика – целогодишно.

19. Контрол върху дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура – изготвяне на обобщен отчет – 1 път годишно.

20. Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (складове, аптеки, дрогерии) – кратност на проверките 2 пъти годишно.

20.1.Систематичният здравен контрол на лекарствените продукти следва да е насочен към спазването на изискванията по отношение на документацията, хигиенния режим, съхранението на термолабилни лекарства, лекарствата, съдържащи отровни и наркотични вещества, лекарствата с изтекъл срок на трайност, леснозапалимите лекарства и др.

20.2. Провеждане на тематична проверка за наличие на действащи аптеки, получили разрешение от МЗ за търговия на дребно с лекарствени продукти на физически лица и не предприели действия за пререгистрация по силата на § 66, ал. 3 от ЗЛПХМ.

Цел на проверката: наличие на действащи аптеки, получили разрешение от МЗ за търговия на дребно с лекарствени продукти на физически лица и не предприели действия за пререгистрация след изтичане на срока по § 66, ал. 3 от ЗЛПХМ /12.08.2009 г./.

Обект на проверката: аптеки, получили разрешение от МЗ за търговия на дребно с лекарствени продукти

При отчитане на резултатите от тематичната проверка в МЗ, при наличие на функциониращи аптеки в противоречие с изискването на ЗЛПХМ, следва да се отразят номера на разрешението на МЗ и името на ръководителя на аптеката.

Срок на тематичната проверка – 01.05. – 30.06.2011 г.

20.3. Изготвяне на заключения за хигиенна оценка за откриване на аптеки, обекти за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии;

20.4. Предоставяне информация на ОДБХ за регистрираните аптеки –целогодишно.

21. Дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му;

21.1. Проверки на обекти, извършващи дейности с наркотични вещества – срок постоянен;

21.2. Заявяване и предоставяне на специални рецептурни бланки – жълти и зелени и специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти,с ъдържащи наркотични вещества – срок постоянен;

21.3. Изготвяне на обобщен отчет за движението на НВ – всяко тримесечие;

21.4. Извършване на съвместни проверки с МВР и ДАНС – отчитане шестмесечно и годишно.

22. Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения №2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

23. Изготвяне на планове, организиране и контрол на дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

24.1. Проучване на потенциалните рискове за здравето при бедствия, аварии и катастрофи от невоенен характер, потребностите от медицинска помощ, ресурсите на лечебната мрежа и разработване планове за медицинското осигуряване на населението.

24. Разработване на военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършване на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;

24.1. Координация и контрол на дейността на лечебните и здравни заведения, свързана с медицинското осигуряване на населението при кризи;

24.2. Проверки на организацията на медицинското осигуряване на населението при кризи в мирно и военно време в структурата на здравната мрежа;

24.3. Участие в заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и катастрофи.

25. Съставяне на актове за административни нарушения и предлагане на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон.

26. Разработване и участие в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности.

27. Участие в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности – участие в програма „Детство за всички”, компонент I и II на ДА „ЗД” със сътрудничество на МЗ – срок до края на 2011 г.

28. Дейности, свързани с детското здравеопазване:

28.1. Събиране, обработка и изпращане в МЗ на актуална информация за състоянието на детската смъртност на национално ниво – всеки месец;

28.2. В изпълнение на „Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на информация за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати от лица с чуждо или двойно гражданство – всеки месец;

28.3. Поддържане на актуална информация за броя на децата, ползващи детски ясли и детски кухни на територията на региона. Подаване на информация в МЗ за броя на децата в детските ясли и броя на децата ползващи детски кухни, по зададен образец – до края на м. януари за предходната година;

28.4. Определяне на лице от РЗИ за участие при сформиране на междуведомствени мултидисциплинарни екипи в случай на дете в риск, като алтернативно представен орган на местно ниво по Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция;

28.5. Участие в Съвета по осиновяване към ОД „СП” и в Междуведомствени мултидисплинарни екипи на деца в риск към общините;

28.6. Осъществяване на извънпланови тематични проверки, зададени от МЗ по дейността на ДМСГД;

28.7. Осъществяване на зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА

 1. Издаване на служебна бележка (удостоверение за недостатъчност по чл. 81 от злз) за извършване на извънболнична помощ
 2. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
 3. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите
 4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
 5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве /ЗЗ /
 6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
 7. Издаване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 8. Прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 9. Изготвяне на констативен протокол при извършване на проверка във връзка с издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества.
 10. Изготвяне на констативен протокол при извършване на проверка във връзка с промяна на обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с наркотични вещества
 11. Информация, консултация и справки свързани с дейността на РЗИ и във връзка с нормативната уредба.
 12. Издаване на заповеди за ЛКК и заповеди за актуализация на ЛКК.
 13. Издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на ЛКК.
 14. Приемане на молби за освидетелствуване от ТЕЛК
 15. Издаване на заверени документи в РКМЕ – Благоевград
 16. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения
 17. Продажба на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за закупуване на наркотични вещества
 18. Издаване на заверени копия на документи в РЗИ
 19. Регистрация на лечебните заведения и лекарите по Наредба №34 от 25.11.2005 г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани,за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 20. Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната
 21. Приемане на тримесечен отчет за профилактичните прегледи и прегледите на диспансеризираните лица
 22. Издаване на хигиенно заключение за регистрация на аптека и склад за търговия на едро с лекарствени продукти по чл.222 от ЗЛПХМ..
 23. Издаване на хигиенно заключение за регистрация на дрогерия по чл.239 от ЗЛПХМ.