ДНЗБ

Дирекция „Надзор на заразните болести“

Директор на дирекцията
Д-р Веселка Мончева

Звена в състава на Дирекцията

Отдел „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ“

Отдел „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Функции на дирекцията

Опазване на общественото здраве, чрез промоция на здраве, профилактика на болестите и държавен здравен контрол и прилагане на принципите и разпоредбите на Закона за здравето.

Активен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания в Благоевградска област за: повишаване ефективността на дейността на здравния и противоепидемичния контрол в обектите, контролирани от Дирекция „НЗБ” в Благоевградска област през 2011 година, съобразени с разпоредбите на Министерство на здравеопазването с оглед опазване, укрепване и подобряване на индивидуалното и общественото здраве.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните и паразитните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация.Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.

2. Провеждане на активен епидемиологичен надзор върху разпространението на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции /СПИ/.Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейски съюз и СЗО.

3. Дейности свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р.България. Участие в епидемиологичен надзор на туберкулозата и провеждане на активен контрол на химиопрофилактиката на ТБК.

4. Разширяване на инициативите за промоция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

5. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.

6. Ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на ВБИ в лечебните заведения в Благоевградска област.

7. Изпълнение на задачите, произтичащи от регионалните планове и Националния план на Р.България за готовност за грипна пандемия.

8. Осъществяване на ефективна система за ранно оповестяване, експресна диагностика и организиране на отговор при преднамерено използване на биологични агенти за причиняване на вреда.

9. Постигане на висок обхват при изпълнение на имунизационният календар на Р.България, засилване на взискателността от страна на РЗИ по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане.Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”.

10. Увеличаване обхвата и подобряване качеството на лабораторната дейност и лабораторната диагностика.

11. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадри от РЗИ – Благоевград за прилагане на нормативната уредба.

12. Контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол. Създаване на необходимата организация за наблюдение и контрол по правилното прилагане на изискванията на закона.

13. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

14. Осигуряване на ефективна координация на Дирекция “Надзор на заразните болести” с местни и регионални здравни и други структури, национални центрове и МЗ при изпълнение на дейности по профилактика на заразните и паразитни болести и противоепидемичния контрол.

15. Дейности свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за профилактика и борба с кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции.

16. Контрол по дейностите свързани с изпълнение на задачите по Националната програма за елиминация на морбили и вродена рубеола.

17. Дейности по изкореняване на полиомиелита.

18.Дейности,свързани с изпълнение на Националната програма за укрепване капацитета на Р.България за опазването и от внос на заразни болести и реагиране при събития,представляващи заплаха за общественото здраве.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА

  1. Издаване на констативен протокол за спазване на здравните изисквания в лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ
  2. Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци
  3. Издаване на становище за класифициране на отпадъци
  4. Издаване на сертификат за имунизационно състояние
  5. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
  6. Заверка на лична здравна книжка
  7. Съгласуване на правилник за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции в лечебните заведения