Без категория

Електронни услуги

Подаването на електронни документи от гражданите и организациите, свързани с извършването на електронни административни услуги,  се осъществява чрез официалната електронна поща на РЗИ Благоевград – rzibl@rzibl.org след подписване на документите с електронен подпис.

Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път.

Приемане на документи
Регионална здравна инспекция – Благоевград  приема електронни документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:

1. Заявлението се изтегля от сайта на инспекцията (раздел административни ускуги, административни ускуги бланки и образци), попълва се и се изпраща на е-mail: rzibl@rzibl.org

2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:
2.1. Файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис:
а) „pdf“ (Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);
б) „doc“ (Document Format, създаден от компанията Microsoft);
в) „xls“ (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);
г) „eml“ (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft).
2.2. Да съдържат прав (некриптиран) текст на български език, на кирилица;
2.3. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.
2.4. Документите не трябва да съдържат макроси.
2.5. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.
2.6. Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.

3. Файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис: стандартизиран формат „p7s“ (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard – Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис („detached signature“);

4. Файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством „PKCS#7“ и „ATS“ с включено съдържание на файла:
а) „txt“ (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);
б) „rtf“ (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);
в) „jpg“, „jpeg“ (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);
г) „png“ (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);
д) „tiff“ (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).

5. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

6. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

7. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.

8. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

9. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

10. Заплащането на таксата може да се извърши в касата на РЗИ-Благоевград или по банков път, като се съобщи входящия номер на заявлението и извършената услуга:

IBAN: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF
Банка: Общинска банка АД
Клон: Благоевград

Задължителните РЕКВИЗИТИ на приеманите в РЗИ-Благоевград електронни документи са:

  •   „Желание за електронна кореспонденция“, със следния текст: “Съгласен съм / не съм съгласен да получавам електронни изявления от РЗИ”

Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от РЗИ-Благоевград и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се вписва актуален електронен адрес за кореспонденция с РЗИ-Благоевград;
В случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от РЗИ-Благоевград, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с РЗИ-Благоевград .

  •    „Потвърждение на получаването по смисъла на чл. 8 от Закона за електронния документ и електронния подпис“, със следния текст: “Желая / не желая потвърждаване за получаването на изпратеното до РЗИ електронно изявление”

Когато подателят е заявил желанието си да получава потвърждение от РЗИ-Благоевград , и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се посочва актуален електронен адрес за потвърждаване на получаването.
 При потвърждаване на получаването, РЗИ-Благоевград изпраща на посочения адрес информация, съдържаща:
 – регистрационния номер и дата на регистриране на полученото изявление, ако след направената проверка документът е с редовни реквизити и/или подпис/и;
 – информация за отказ от регистрация, ако след направената проверка документът е с нередовни реквизити и/или подпис/и.
Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от РЗИ-Благоевград (реквизит “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”) и/или желанието си да получава потвърждение от РЗИ-Благоевград (реквизит “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 8 ОТ ЗЕДЕП”) и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка, за такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.  

  •   „Съгласие и информираност за обработване на лични данни“ – само за физически лица,  със следния текст: “Съгласен съм РЗИ да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на РЗИ и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в РЗИ. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните”.

Забележка: Когато подателят – физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходния реквизит, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.
       НАЧИНИ за получаване на електронно подписани документи:

  • В реално време (on-line) чрез използване на интернет мрежа като преносна среда. РЗИ-Благоевград ще използва за приемане само и единствено действащи общоприети стандарти за комуникация в интернет мрежата.- чрез публично достъпeн електронен пощенски Интернет адрес (Internet e-mail), съгласно действащите стандартите за транспортиране на електронни съобщения: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) както е описан в RFC 821, и S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

    Основен ВХОД за приемане на електронно подписани документи до Директора на РЗИ-Благоевград и до РЗИ-Благоевград е:

  • Адрес на официална електронна поща – rzibl@rzibl.org

    Издаване на документи
      РЗИ-Благоевград  започва издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, при следните условия:
      РЗИ-Благоевград  не може да откаже издаването на административни актове във формата на електронно подписани документи, за които има възможност да бъдат създадени в следните ФОРМАТИ:
•    *.dос, *.xls, *.xlsx*
Създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия „Microsoft Office 2003 “ или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ с посочените формати;
•    *.msg
Създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express – минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на електронното съобщение с този формат.
     НАЧИНИ за изпращане на електронно подписани документи от  РЗИ-Благоевград:

  • Чрез електронна поща съгласно стандартите: SМТР, както е описан в RFC 821, и МIМЕ,описан в RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и ВСР0013;
  • За органите на държавната власт и местното самоуправление при необходимост – чрез външни носители.