ДАПФСО

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Галина Тренчева-Николова
Директор на дирекцията

Функции на дирекцията

 1. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ;
 2. Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху бюджетните разходи;
 3. Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ и следи за целесъобразното им разходване;
 4. Оказва правна помощ, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;
 5. Дава становища за законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове, на актовете по Закона за административното производство, на актовете и постановленията по Закона за административните нарушения и наказания ;
 6. Изготвя договорите, по които РЗИ е страна;
 7. Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт;
 8. Организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ;
 9. Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „едно гише“ и предприема действия в съответствие със Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;
 10. Предоставя информация на трети лица в случаите, предвидени в Закона за достъп до обществена информация;
 11. Систематизира и съхранява документите и другите материали на РЗИ в съответствие с изискванията на Закона за държавния архивен фонд;
 12. Осигурява условия за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 13. Предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;
 14. Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;
 15. Поддържа служебните и трудовите досиета на служителите;
 16. Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите в РЗИ;
 17. Изготвя щатното разписание на РЗИ;
 18. Организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;
 19. Осигурява информационните връзки и комуникации на РЗИ;
 20. Създава и поддържа публични регистри и база данни;
 21. Организира и контролира отбранително-мобилизационната подготовка в РЗИ.