Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Директор на дирекцията Илко Тодоров Функции на дирекцията Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ; Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху

Прочетете повече