PostHeaderIcon Новини

09.06.2017 г.

ОБЯВА

На основание чл.16, ал.2  от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и  Заповед № 542/07.06.2017г. на Директора на РЗИ – Благоевград открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:
Клуб с площ 430 кв.м., находящ се на сутеренен етаж в административната сграда на РЗИ - Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, представляващ част от описания в АДС № 342/11.03.2002 г. имот;


1.Срок за отдаване – 5 +5  /пет + пет/ години;
2.Горепосоченият имот е предназначен за използване за заведение за обществено хранене.
3.Начална наемна месечна цена за имота е 1950 лв. /хиляда деветстотин и петдесет/ лева;
4.Търгът ще се проведе на 11.07.2017 г. от 09.00 ч. в сградата на РЗИ-Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, гр. Благоевград;
5.Определям депозит за участие в търга в размер на 50,00 /петдесет/ лева;
6.Цена на тръжната документация – 50,00 /петдесет/ лева;
7.Заплащане на депозит, закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 09.06.2017 г. до 10.07.2017 г. включително от 08,30 – 17,00 часа в деловодството, находящо се на партера в административната сграда на РЗИ - Благоевград;
8.Огледът на имота може да се извърши всеки работен ден от 09.06.2017 г. до 10.07.2017 г. от 08,30  – 17,00 часа срещу представен документ за закупена тръжна документация. Лицата, желаещи да извършат оглед, трябва да се обадят в сградата на РЗИ – Благоевград – ул. „Братя Миладинови“ №2, тел. 0886155222;
9.Право на участие в търга имат всички търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България;
10.Крайният срок за приемане на заявленията за участие в търга е 10.07.2017 г.  до 17,00 ч.

Информацията за търга може да се получава на тел.0886155222.

02.06.2017 г.

РЗИ - Благоевград благодари на гражданите, които се включиха в пилотното проучване за измерване концентрацията на радон. Уведомяваме Ви, че започнаха дейностите по събиране на детекторите, за които е изтекъл тримесечия срок на престой в домовете. Необходимо е детекторите да бъдат върнати в РЗИ-Благоевград, ул. „Блатя Миладинови“ № 2, за да бъдат изпратени в НЦРРЗ-София за отчитане на резултатите.

01.06.2017 г.

Поради намаленият състав на служителите от отдел”ПЕК”, Дирекция”НЗБ” при РЗИ Благоевград, от 05.06.2017г. КАБКИС ще работи от 12.30ч. до 16.00ч всеки работен ден.

 

31.05.2017 г.

Днес е 31.05.2017 г. Световен ден без тютюнопушене под мотото
„Тютюнът-заплаха за развитието“


Проведени дейности и инициативи и мероприятия

31.05.2017 г.

ИНСТРУКТАЖ за задължително консултиране и начин на взаимодействие на педагогическите специалисти в детските градини и училищата с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция

Настоящият инструктаж е изготвен във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

29.05.2017 г.

ОТКАЗВАНЕ НА ЦИГАРИТЕ. СИМПТОМИ НА ПСИХИЧЕСКИЯ ОТКАЗ
Силно, непреодолимо желание да запалим цигара. Натрапчиви мисли, свързани с пушенето.
Първоначалните силни атаки на желание за пушене, характерни за първите 72 часа от абстинентния период, когато кръвта се изчиства от целия никотин в нея, са по-скоро създания на опитващият се да оцелее навик, отколкото реални симптоми на физическия отказ. още информация...

Отказване на цигарите. Симптоми на физическия отказ.

25.05.2017 г.

Уважаеми колеги !
На 12.05.2017г. в ДВ. бр.38 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба  № 15 от  2005 г. за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза  при деца на 17 годишна възраст, респективно и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила  от деня на публикуване  на наредбата, в резултат  на което необхванатите  с проба Манту и с BCG към 12.05.2017г. деца, навършващи 17г. през 2017г. вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза.
Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни  имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (приложение №7 към чл.13,ал.2 на Наредба 015/2005г.) свързана с премахване на кода за отчитане. Отчитане на извършената проверка с проба Манту  и реимунизация срещу туберкулоза на деца до 17г. за периода 01.04 - 12.05.2017г. ще се извърши в  отделен ред в края на приложение №7 към наредбата.
В чл.11 се създава нова т.4  съгласно която лекарите, които прилагат биопродукти трябва да запознават лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт.
Съгласно изменения в чл.14 ал.1 всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация или взрив от нежелани реакции след ваксинация, е длъжен да ги съобщи по реда на чл.184 ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
С оглед правилното  приложение на имунизациите и реимунизациите  е необходимо запознаване и и с останалите изменения и допълнения  към Наредбата.

Прилагат се  формуляри - приложение №7 към чл.13 и приложение 8а към чл.16.


23.05.2017 г.

Становище относно Решение на ВАС във връзка с Наредбата за медицинската експертиза

Относно процедурата по приемане на нова Наредба за медицинската експертиза и начина, по който следва да осъществяват дейността си органите на медицинската експертиза в страната към настоящия момент, Ви информираме:

С Решение № 5901/11.05.2017 г. Върховният административен съд оставя в сила Решение № 12773 от 24.11.2016 г. по административно дело 5178 от 2016 г. на Върховния административен съд, съгласно което в Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 55 от 04.07.2014 г., се отменят определени текстове, а именно изискването за срока на инвалидност от една до три години, отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти при малигнен тумор на гърдата и методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност. В останалата си част наредбата, включително регламентът, касаещ временната неработоспособност, е в сила.

Относно дейността на органите на медицинската експертиза: Нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени, поради което те следва да продължат да работят съобразно действащото законодателство (Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи) в това число и при спазване на Наредбата за медицинската експертиза в редакцията, действаща след съдебната отмяна.

Относно процедурата по приемането на нова Наредба за медицинската експертиза: Проектът на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за медицинската експертиза беше публикуван за обществено обсъждане в едномесечен срок от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. Изготвена е справка за постъпилите предложения и становища по проекта. Към настоящия момент не е получено становище единствено от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), който се администрира от администрацията на Министерския съвет, а това становище е задължително съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда. Очакваме след конституирането на състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество, материалите по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за медицинската експертиза да бъдат внесени за разглеждане на заседание на НСТС.

19.05.2017 г.

19 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
В България Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през месец май 2011 г.. Целта е да се обърне внимание за пандемичното нарастване броя на хората с наднормено тегло и затлъстяване и свързания с това повишен риск от смъртни случаи от сърдечносъдови или метаболитни заболявания. Според проучвания на експерти от ЕС през последните две десетилетия затлъстяването сред жителите на Европа се е увеличило три пъти.
още информация ...

09.05.2017 г.

Дейности, инициативи и мероприятия организирани по случай 31.05.2017 г.  - Световен ден без тютюнопушене „Тютюнът-заплаха за развитието“

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Денят се провежда по цял свят, подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление.Световната здравна организация чества Световния ден без тютюн от 1988 г. През 2017 година мотото на Световния ден е „Тютюнът-заплаха за развитието“.

още информация ...

 

28.04.2017 г.

П О К А Н А
от
РЗИ БЛАГОЕВГРАД И МКБППМН ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На 03.05.2017 г. /сряда/ от 16.00 часа в Младежки дом Благоевград ще се представи изложба на колекция от рисунки, участвали в инициативата „ЖИВей ЗДРАВословно“, Категория: Тютюнопушене на тема:“Изкуство срещу тютнопушенето“ Творбите са на ученици от СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“ , гр.Благоевград

07.04.2017 г.

ДНЕС Е СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето и Деня на здравния работник в България. На този ден отдаваме заслужено признание на всички лекари, на хората, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност служат на здравето и живота на пациентите.
През юли 1946 г. е свикана Международна конференция по въпросите на здравеопазването, а именно приетият на нея Устав служи като основа за създаването през 1948 г. в Женева на Световната здравна организация(WHO).
още информация...

 

27.03.2017 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТНОСНО: Случаи на хоспитализирани лица с диагноза „Бронхопневмония“ от с. Церово, община Благоевград и четири потвърдени случая на Ку треска

още информация ...

23.03.2017 г.

23.03.2017 г.

ВАЖНО!!!

Морбили

Дребната шарка е остро инфикциозно заболяване,което се характеризира с възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен обрив по кожата и усложнение от страна на дихателната система.Дребната шарка е детска инфекция.Разпространява се по въздушно – капков път.Причинява се от вирус-Morbillivirus morbillorum.
Вирусът прониква в организма през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите.Става натрупване в епителните клетки на лигавицата, регионалните лимфни възли,тонзилите. В края на инкубационния период инфекцията обхваща и други органи ЦНС,белите дробове, черен дроб, слезката. още...

------------------------------------

Заболяването морбили, по-известно като дребна шарка, е силно контагиозно инфекциозно заболяване, което се причинява от вирус и се  характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на  дихателни пътища, орофаринкса, конюктивата, обрив по кожата, висока температура  и тенденция към усложнения от страна на дехателната система. Инфекцията се разпространява по въздушно-капков път. още ...

23.03.2017 г.

Ку-треска е природно-огнищна зооантропонозна инфекция (заболяване разпространено сред животни и хора). Причинителят е вътреклетъчен паразит – Коксиела бурнети (Coxiella burneti). Той е с висока издръжливост във външната среда. В замразено месо от заразени животни издържа до 6 месеца, в масло и сирене до 3 месеца, в прах издържа 2 месеца, а в пясък и вълна 5 месеца.

Още информация ...

22.03.2017 г.

Световния ден на водата се отбелязва на 22 март съгласно резолюция 47/193 на Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.
През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.

Виж пълния текст ...

14.03.2017 г.

15 МАРТ - ДЕН НА ЗДРАВНИЯ ИНСПЕКТОР
Специалността "санитарен инспектор" е създадена с Постановление на Министерски съвет на 15.03.1967 г. Поради голямата важност на това събитие за страната ни и нарасналите нужди от хигиенен контрол, се взема пример и опит и се установяват контакти с родината на професията - Великобритания. Специалността е уникална по своята същност - наред с медицинската подготовка се получават знания по широк кръг други науки във всички сфери, които изисква контролната дейност.
Първият випуск се дипломира през 1971 г. с полувисше образование. Днес след множество законодателни промени завършилите специалисти получават диплома за инспектор по обществено здраве с висше образование и образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Обучават се в три медицински колежа, подразделения на Медицинските университети - в София, Пловдив и Варна. Реализират се основно в Регионалните здравни инспекции и Българската агенция по безопасност на храните.
Това са хората, които се грижат за опазването на общественото здраве на всички фронтове, където това се налага.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

 

20.02.2017 г.

В изпълниние на Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г. инспектори от РЗИ-Благоевград ще посетят:

Община Сатовча - 20.02.2017 г.
Община Белица и Община Якоруда - 24.02.2017 г.

Измерването на концентрацията на радон ще бъде безплатно.

15.02.2017 г.

 

09.02.2017 г.


„НИЕ СМЕ “ЗА” ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХИВ”
НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

На 14 февруари 2017 г., в Деня на влюбените, стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиранадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с Регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, училища и медии.
Регионална здравна инспекция – Благоевград ще участва в АНТИСПИН инициативите, които съчетават изработване на любовни послания и популяризиране на отговорно сексуално поведение. Тази година по време на кампанията за Св. Валентин активно ще се направят здравни дискусии на тема любов и здравнословна сексуалност и тематични обучения за ХИВ и други полово предавани инфекции сред ученици, студенти и хора с рисково сексуално поведение.
още информация...

27.01.2017 г.

В изпълниние на Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г. РЗИ-Благоевград ще започне м. февруари 2017 г. поставянето на детектори за измерване концентрацията на радон на първи етаж в жилищни сгради. Желаещите да вземат участие в пилотното проучване могат да получат информация на тел. 073/888712 и 0882/669312. Измерването на концентрацията на радон ще бъде безплатно.

17.01.2017 г.

Уведомяваме Ви,че във връзка с регистрираната  заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания под епидемичните стойности, прекратяваме грипната епидемия на територията на община Благоевград от 18.01.2017г.

06.01.2016 г.

Как да предпазим тялото от вредите на студа?


И защо хората със слабо сърце трябва да са особено внимателни за здравето си при ниски температури на околната среда ...

 

13.12.2016 г.

Предпразнично

Коледа за повечето хора е забавно време от годината, изпълнено с партита, тържества, социални събирания със семейство и приятели. За много хора обаче това е време изпълнено с тъга, самоанализ, самота и тревожност.
Какви са причините за коледната депресия?
Тъгата е истинско и лично усещане. Това, което кара човек да се чувства тъжен, може да не е повлияно от друг човек.

Още информация ...

05.12.2016 г.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г. РЗИ - Благоевград ще започне през 2017 г. по пилотно проучване поставянето на детектори за измерване концентрацията на радон на първи етаж в жилищни сгради. Целта на пилотното проучване е изготвяне на радонова карта за района. Желаещите да вземат участие в проучването могат да получат информация на тел. 073/888712 и 0882/669312. Измерването на концентрацията на радон ще бъде безплатно.

29.11.2016 г.

ПОКАНА ЗА КОМПЛЕКСНА ЦЕНОВА ОФЕРТА
Във връзка с предстоящо сключване на застраховки „Каско“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“, „Имущество“ и „Обща гражданска отговорност“ от РЗИ - Благоевград, моля в срок до 01.12.2016 год. да ни представите оферта за застрахователни премии на извършваните от Вас застраховки по вид.

29.11.2016 г.

От м. декември 2016г, РЗИ – Благоевград предприема комплексни проверки във връзка с предстоящия студентски празник  на всички обекти за временно настаняване,хотели, функциониращи на територията на  област Благоевград. В съответствие с графика по разписаната План -програма,проверките ще стартират в общини:Банско,Сандански,Благоевград,Гърмен.

29.11.2016 г.

Туларемия
Туларемия е природноогнищно инфекциозно заболяване - зооноза. Причинява се от бактерия -   Francisella tularensis /грам отрицателна/, която е с висока устойчивост (в почва – повече от 4 месеца, в замразено месо – 93 дни, солено месо – 30 дни, мляко – 104 дни, хляб – 14 дни, в ларвите и нимфите на кърлежи – до 8 месеца). Пряката слънчева светлина ги убива за 20 минути, температура 60°С – за 5 минути, дезинфектанти – за няколко минути.

28.11.2016 г.

ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА

Висцералната лайшманиоза е заболяване, което засяга вътрешните органи (далака, черния дроб, костния мозък, лимфните възли, бъбреците, тестисите, белите дробове на човека) и се характеризира с продължително протичане, температура, увеличение на далака и черния дроб, анемия. Инкубационният период на заболяването е средно от 2-3 седмици до 10-12 месеца.

Още информация ...

БОРБА С ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА ГРИЗАЧИ

Гризачите са голяма група животни. Известни са около 1 700 вида.. Може да ги срещнем навсякъде (у дома, около канализационната мрежа, сметищата, полето, гората и т.н.). Те се размножават бързо. Една двойка може да даде поколение от над 400 броя  индивиди за една година. Вредните за човека гризачи (домашна и полска мишки, плъхове – сив и черен, обикновена полевка, лалугер и др.) са широко разпространени.

Още информация ...

28.11.2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

ГРАФИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ - ЛЕКАРИ

ОТ 1-ВО ДО 10-ТО ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТЧЕТИ ОТ ЛЕКАРИ И СЪОТВЕТНО ПОЛУЧАВАТ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ.

НА ВНИМАНИЕТО НА АПТЕКИТЕ

ГРАФИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ - АПТЕКИ

ОТ 1-ВО ДО 10-ТО ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТЧЕТИ ОТ АПТЕКИ И СЪОТВЕТНО ПОЛУЧАВАТ СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА.

МОЛИМ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ГРАФИК!

22.11.2016 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ХИВ И  1  ДЕКЕМВРИ „СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН”


16.11.2016 г.

Международeн ден без тютюнопушене, 17 ноември 2016 г.
По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Призивът на този ден е всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.
Виж пълния текст ...

10.11.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

21.10.2016 г.


Стартира разяснителната кампания сред ромското население в Благоевградска област за 2016 година.

Графици за извършване на профилактични прегледи и ехографски изследвания.

18.10.2016 г.

П  О  К  А  Н  А

Във връзка с 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата по инициатива на Регионална здравна инспекция Благоевград и съвместно с Център по остеопороза Благоевград

ще се проведе скринингово ИЗСЛЕДВАНЕ – ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ (ИЗМЕРВАНЕ на костната плътност) от специалисти от Центъра по остеопороза. Измерванията ще бъдат на цена 10 лв. Още информация.

14.10.2016 г.

16 октомври – Световен ден на прехраната

Световният ден на прехраната се отбелязва по решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й (16 октомври 1945). Чества се в над 150 страни, като България се включва през 2006 г. За първи път официално е обявено, че една от най-важните задачи е изкореняването на глада по света и създаването на условия за устойчиво земеделие, което би могло да изхрани населението в световен мащаб. още ...

11.10.2016 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка чл.57 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ - Благоевград

Предмет: "Извършване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични профилактични прегледа и на не по-малко от 500 ехографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения, с мобилни кабинети, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на територията на Благоевградска област."

Приложение 1 - Списък на населените места със затруднен достъп до лечебни заведения

07.10.2016 г.

10 ОКТОМВРИ --СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Психичното здраве може да се разгледа под различни форми, но едно простичко описание е – „да се чувстваме добре“ и „да функционираме добре“.
Физическото и психичното благополучие са тясно свързани. Още по темата...

30.09.2016 г.

Във връзка Световният ден на сърцето, РЗИ-Благоевград съвместно с Защитено жилище за хора с психично разстройство, проведе семинар на тема "Моето сърце-това съм аз" - бяха предоставени безплатни здравни консултации за рисковите фактори и начините за предотвратяване чрез подходящи профилактични мерки. Галерия

26.09.2016 г.

Световен ден на сърцето
29 септември се отбелязва като Световен ден на сърцето
В днешно време на напрегнато ежедневие, стрес на работното място и приемът на вредни храни, всички тези фактори могат да навредят на състоянието на сърцето. Още информация...

12.09.2016 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка чл.57 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ - Благоевград

Предмет: "Доставка на микробиологични среди и консумативи" за нуждите на РЗИ – Благоевград

Приложение 1
Приложение 2

23.08.2016 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка чл.57 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ - Благоевград

Предмет: "Доставка на реактиви, необходими за химичен анализ на води, храни, козметични продукти и битови химични препарати, химични агенти" в РЗИ – Благоевград

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с възникнали въпроси Ви уведомяваме, че може да подавате оферти по всяка от отделните позиции в приложенията към поканата. В Приложение 1, т.1.2. позиция 14 (бензидинхидрохлорид) да се счита 1 гр.

18.08.2016 г.

Фирма Clorox доброволно оттегля от пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали, произведен на или преди 21 март 2016 г.

16.08.2016 г.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка чл.56 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ - Благоевград

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на договор чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, при следните условия:

Предмет: "Обслужване на организацията в рамките на дейностите на работодателя, произтичащи от задълженията му по Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)" в РЗИ – Благоевград

 
More Articles...