Административно обслужване

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Харта на клиента

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  ЧЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!