Достъп до обществена информация

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
приемно време:
от 08:30ч. до 17:00ч. – всеки работен ден,
за контакти телефон 073/83 28 26, 
email: rzibl@rzibl.org

Във връзка с получената информация от проучването на мнението на клиентите, ръководството на РЗИ предприе своевременни и адекватни мерки за подобряване качеството на предлаганите административни услуги: ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана нагледна информация; осигурено е непрекъснато обслужване на гражданите на каса и деловодство; осигурен подход до сградата за хора с увреждания.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЗИ-БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019 ГОД.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА РЗИ БЛАГОЕВГРАД

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД, по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Вашият коментар